Gebruiksvoorwaarden

Datum laatste herziening: 26 februari 2019

De informatie en het materiaal op de website van Scholar Rock (scholarrock.com, de 'Site') worden u ter beschikking gesteld door Scholar Rock, Inc. en Scholar Rock Holding Corporation ('Scholar Rock', 'wij', 'ons', 'onze'), met inachtneming van de volgende Gebruiksvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de 'Gebruiksvoorwaarden'). Wij kunnen delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen of aanpassen. Indien wij dit doen, maken wij de wijzigingen op deze pagina bekend en vermelden bovenaan deze pagina op welke datum deze voorwaarden voor het laatst werden herzien. Als u de Site gebruikt, aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE.

Toegang tot en gebruik van de Site

Beschrijving van de Site: De Site voorziet u, de gebruiker, van informatie over ons bedrijf, onze onderzoeksinitiatieven en onze producten in ontwikkeling. Deze website is niet bedoeld om medisch advies te geven, of een diagnose te stellen of een ziekte te behandelen.

Wijzigingen aan de Site: Scholar Rock behoudt zich het recht voor om de Site (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U stemt ermee in dat Scholar Rock niet aansprakelijk is jegens u of derden voor wijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Algemene praktijken met betrekking tot gebruik en opslag: U erkent dat Scholar Rock algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Site kan vaststellen. U stemt ermee in dat Scholar Rock geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor het wissen of niet opslaan van gegevens of andere inhoud die door de Site wordt onderhouden of geüpload. U accepteert dat Scholar Rock zich het recht voorbehoudt om te stoppen met het aanbieden van inhoud. U accepteert verder dat Scholar Rock zich het recht voorbehoudt deze algemene praktijken en beperkingen te allen tijde, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving te wijzigen.

Elektronische communicatie: Als u ons uw contactinformatie verstrekt, stemt u erin toe om elektronisch met ons te communiceren, onder meer via e-mail. U stemt ermee in dat elektronische communicatie, met inbegrip van toestemmingen en autorisaties die u kunt geven, voldoet aan alle wettelijke vereisten voor een geschrift.

Disclaimer medisch advies. Alle informatie die via de Site beschikbaar wordt gesteld, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld of geïmpliceerd als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Scholar Rock staat niet in voor en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die zich op de Site bevindt of via de Site beschikbaar is, en deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij moedigen u aan om alle informatie verkregen van of via de Site te bevestigen met andere bronnen, en alle informatie met betrekking tot een medische aandoening of behandeling te bespreken met uw arts. NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES EN SLEL HET ZOEKEN VAN EEN MEDISCHE BEHANDELING NOOIT UIT VANWEGE IETS DAT U OP DE SITE HEBT GELEZEN OF VIA DE SITE HEBT GERAADPLEEGD.

Toekomstgerichte verklaringen

De site bevat toekomstgerichte verklaringen over de activiteiten van Scholar Rock. U dient niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, aangezien deze verklaringen gebaseerd zijn op een aantal schattingen en veronderstellingen en onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Scholar Rock liggen. Deze verklaringen kunnen worden aangeduid met woorden als 'kunnen', 'zullen', 'zouden', 'zouden kunnen', 'verwachten', 'voornemen', 'plannen', 'anticiperen', 'geloven', 'schatten', 'voorspellen', 'potentieel', 'voorspellen', 'voortzetten' of de negatieve equivalenten van deze termen of andere woorden of termen met een gelijkaardige betekenis. Wij kunnen ook toekomstgerichte verklaringen afleggen in andere verslagen, in presentaties, in materiaal dat aan aandeelhouders wordt verstrekt en in persberichten.

De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat en kunnen ongunstig worden beïnvloed door, maar zijn niet beperkt tot, de zaken die zijn vermeld onder 'Risicofactoren' in ons jaarverslag op Formulier 10-K, onze kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en onze andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Deze verslagen zijn beschikbaar op www.sec.gov of door contact op te nemen met onze afdeling Investeerdersrelaties op ir@scholarrock.com.

Bovendien geven toekomstgerichte verklaringen alleen onze standpunten van vandaag weer en mogen ze niet worden beschouwd als onze standpunten op enig later moment. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersgedrag: U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u e-mailt of anderszins aan ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzoeken, brieven, gegevens, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, berichten of ander materiaal ('Inhoud'). U stemt ermee in de Site niet te gebruiken om:

  • inhoud te e-mailen of in te dienen (i) die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een partij; (ii) waartoe u niet gerechtigd bent op grond van een wet of op grond van contractuele of vertrouwensrelaties; (iii) die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; (iv) die een privacy- of veiligheidsrisico voor een persoon inhoudt of creëert; (v) die ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, commerciële activiteiten en/of verkoop, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen', 'wedstrijden', 'sweepstakes' of enige andere vorm van aansporing inhoudt; (vi) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, buitensporig gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; of (vii) die naar het uitsluitend oordeel van Scholar Rock, verwerpelijk is of die een ander persoon beperkt of belemmert in het gebruik of plezier van de Site, of die Scholar Rock of haar gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook;
  • de Site of servers of netwerken die verbonden zijn met de Site te verstoren of te ontwrichten, of niet te voldoen aan de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de Site; of
  • de toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, of enige regelgeving die de kracht van de wet heeft, te schenden;
  • u uit te geven voor een persoon of entiteit, of uw relatie met een persoon of entiteit vervalst of anderszins verkeerd voor te stellen;
  • persoonlijke informatie van iemand te verzoeken;
  • e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers van de Site te verwerven of te verzamelen via elektronische of andere middelen met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mails of andere ongevraagde mededelingen;
  • criminele activiteiten of ondernemingen te bevorderen of te stimuleren of instructieve informatie over illegale activiteiten te verstrekken; of
  • materialen of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of voorzien via de Site.

Geen commercieel gebruik: De Site is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, en tenzij hierin of op de Site uitdrukkelijk anders is toegestaan, stemt u ermee in om geen enkel deel van de Site, gebruik van de Site of toegang tot de Site voor commerciële doeleinden weer te geven, te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, er afgeleide werken van te maken, te wijzigen, te verkopen, door te verkopen, te exploiteren, over te dragen of te uploaden.

Intellectuele eigendomsrechten

Site-inhoud, software en handelsmerken: U accepteert en stemt ermee in dat de Site inhoud of functies ('Site-inhoud') kan bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Scholar Rock stemt u ermee in de Site of de Site-inhoud niet te wijzigen, kopiëren, framen, scrapen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er afgeleide werken van te maken, hetzij geheel of gedeeltelijk. In verband met uw gebruik van de Site zult u zich niet inlaten met of gebruik maken van informationmining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Indien de toegang tot de Site door Scholar Rock wordt geblokkeerd (inclusief het blokkeren van uw IP-adres), stemt u ermee in geen maatregelen te nemen om deze blokkering te omzeilen (bv. door het maskeren van uw IP-adres of het gebruik van een proxy IP-adres). Elk gebruik van de Site of de Site-inhoud anders dan hier specifiek toegestaan is strikt verboden. Scholar Rock behoudt zich alle rechten voor die hier niet uitdrukkelijk worden verleend.

De naam Scholar Rock en de logo's zijn handelsmerken en Site-merken van Scholar Rock (gezamenlijk de 'Scholar Rock Handelsmerken'). Andere bedrijfs-, product- en sitenamen en -logo's die via de site worden gebruikt en weergegeven, kunnen handelsmerken of sitemerken van hun respectieve eigenaars zijn, die al dan niet Scholar Rock onderschrijven of ermee gelieerd of verbonden zijn. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om de handelsmerken van Scholar Rock die op de site worden getoond te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in elk afzonderlijk geval. Alle goodwill die door het gebruik van de handelsmerken van Scholar Rock wordt gegenereerd, komt uitsluitend aan ons ten goede.

Materiaal van derden: In geen geval is Scholar Rock op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of het materiaal van derden (met inbegrip van gebruikers), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan die voortvloeit uit het gebruik van een dergelijke inhoud. U stemt ermee in dat u alle risico's in verband met het gebruik van inhoud moet evalueren en dragen, met inbegrip van het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud.

Websites van derden

De Site kan, of derden kunnen, links of andere toegang tot andere sites en bronnen op het internet verschaffen. Scholar Rock heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen en Scholar Rock is niet verantwoordelijk voor en ondersteunt dergelijke sites en bronnen niet. U accepteert verder en stemt ermee in dat Scholar Rock niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, gebeurtenissen, goederen beschikbaar op de Site of via een dergelijke site of bron.

Disclaimer van garanties

HET GEBRUIK VAN DE SITE IS GEHEEL OP UW EIGEN RISICO. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP BASIS VAN "DE SLAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". SCHOLAR ROCK WIJSL UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

SCHOLAR ROCK GEEFT GEEN GARANTIE DAT (I) DE SITE AAN UW EISEN VOLDOET, (II) DE SITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SITE, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SITE IS GEKOCHT OF VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS SCHOLAR ROCK AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, NOCH HET BETALEN VAN SMARTENGELD, OF SCHADEVERGOEDING VOOR WINSLDERVING MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN SCHOLAR ROCK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, SLRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN: (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN; (II) DE KOSLEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SITES ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE VAN DE SITE, VIA DE SITE GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN VIA OF VANAF DE SITE; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE SITE; OF (V) ELKE ANDERE KWESLIE MET BETREKKING TOT DE SITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESLAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

Beslechting van geschillen door bindende arbitrage:

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG AANGEZIEN HET INVLOED OP UW RECHTEN HEEFT.

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Commonwealth of Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, niettegenstaande alle principes van tegenstrijdige wetgeving.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen definitief worden beslecht door arbitrage in de Engelse taal in Boston, Massachusetts, VS., volgens de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. De partijen dragen gelijkelijk de kosten van de arbitrage (met dien verstande dat de winnende partij recht heeft op een toekenning van redelijke advocatenhonoraria in verband met de arbitrage voor een bedrag dat door de arbiter kan worden vastgesteld). Alle beslissingen van de arbiter zijn definitief en bindend voor beide partijen en uitvoerbaar in elke rechtbank met bevoegde jurisdictie. Niettegenstaande kan bij elke rechterlijke instantie een verzoek worden ingediend tot gerechtelijke aanvaarding van het vonnis of tot het geven van een bevel tot tenuitvoerlegging. Niettegenstaande het voorgaande heeft Scholar Rock het recht om een voorlopige voorziening, zekerheid of andere billijke rechtsmiddelen te vorderen van de districtsrechtbank van het district Massachusetts, VS of een andere bevoegde rechtbank.

Indien een deel van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel scheidbaar geacht en beïnvloedt het de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet. Scholar Rock kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken.

Beëindiging

U stemt ermee in dat Scholar Rock, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de Site kan opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onvoldoende gebruik of indien Scholar Rock van mening is dat u de letter of de geest van deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld. Elk vermoeden van frauduleuze, schadelijke of illegale activiteiten die reden kunnen zijn voor beëindiging van uw gebruik van de Site, kunnen worden doorverwezen naar de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Scholar Rock kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment de terbeschikkingstelling van de Site, of van een deel ervan, stopzetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Site onder een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Verder stemt u ermee in dat Scholar Rock niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de Site.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Scholar Rock en zijn van toepassing op uw gebruik van de Site, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Scholar Rock met betrekking tot de Site. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van een gelieerde site of een site van derden, inhoud van derden of software van derden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Commonwealth of Massachusetts, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten. Met betrekking tot geschillen of vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage, zoals hierboven uiteengezet, stemmen u en Scholar Rock ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Boston, Massachusetts. Indien Scholar Rock een recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat Scholar Rock afstand doet van dit recht of deze bepaling. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in de bepaling tot uiting komen, en dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. U stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of wet die het tegendeel bepaalt, elke claim of reden voor actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden voor actie is ontstaan, of voor altijd zal worden uitgesloten.

Vragen? Zorgen? Suggesties?

Neem contact met ons op via info@scholarrock.com om eventuele schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden te melden of om vragen te stellen over deze Gebruiksvoorwaarden of de Site.