Oświadczenie o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja i data wejścia w życie: 4 listopada 2020 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia praktyki ochrony prywatności firmy Scholar Rock, Inc. i podmiotów stowarzyszonych (zwanych łącznie „Scholar Rock”). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy (łącznie „przetwarzamy”) dane osobowe, a także wyjaśnia prawa i możliwości wyboru dostępne dla osób fizycznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie w przypadku, gdy występujemy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę internetową, użytkowników aplikacji mobilnych i innych osób, które wchodzą w bezpośredni kontakt z firmą Scholar Rock, jej usługodawcami lub partnerami biznesowymi; innymi słowy, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Firma Scholar Rock może przekazywać osobom fizycznym dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności w czasie, gdy gromadzimy ich dane (np. uczestnikom badań klinicznych lub kandydatom do pracy), w których przedstawiono nasze praktyki ochrony prywatności w związku z konkretnymi działaniami, które miały zastosowanie do informacji podanych przez użytkownika w danym czasie, w uzupełnieniu do niniejszego oświadczenia.

Proszę pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy przetwarzania przez firmę Scholar Rock danych pracowników lub kontrahentów.

PRZEKAZUJĄC SWOJE DANE OSOBOWE FIRMIE SCHOLAR ROCK LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ROZUMIE WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I CHCE NADAL PRZEKAZYWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE DO OPISANYCH CELÓW.

Czyje dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe od następujących rodzajów osób: uczestników badań klinicznych, pacjentów, członków rodzin pacjentów, opiekunów lub rzeczników, lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej, badaczy prowadzących badania kliniczne, badaczy, farmaceutów, wykonawców, konsultantów, osób ubiegających się o pracę, wolontariuszy, osób odwiedzających nasze biura oraz innych osób, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z firmą Scholar Rock lub jej dostawcami usług lub partnerami biznesowymi, co obejmuje użytkowników witryn internetowych i aplikacji mobilnych firmy Scholar Rock.

Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe użytkownika

Większość danych, które gromadzimy, użytkownik dostarcza firmie Scholar Rock bezpośrednio. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy użytkownik:

 • Przekazuje nam informacje osobiście, telefonicznie lub przez e-mail
 • Wprowadza swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych
 • Korzysta lub przegląda nasze witryny internetowe lub aplikacje mobilne za pomocą plików cookie przeglądarki

Firma Scholar Rock może również otrzymywać pseudoanonimizowane dane użytkownika pośrednio z następujących źródeł:

 • Pracownicy opieki zdrowotnej, tacy jak lekarze użytkownika. Przed uzyskaniem tych informacji zostanie uzyskana zgoda lub zezwolenie użytkownika, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo
 • Organizacje prowadzące badania i badacze prowadzący badania kliniczne, z którymi zawieramy umowy
 • Ogólnodostępna dokumentacja
 • Zewnętrzni dostawcy usług lub partnerzy biznesowi, z którymi zawieramy umowy
 • Od rekruterów

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują:

 • Informacje zdrowotne i medyczne, które gromadzimy w związku z zarządzaniem badaniami klinicznymi, prowadzeniem badań, realizacją programów wsparcia pacjentów oraz śledzeniem raportów o zdarzeniach niepożądanych
 • Osobiste i służbowe dane kontaktowe oraz preferencje (takie jak imię i nazwisko, stanowisko i nazwa pracodawcy, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz dane kontaktowe w nagłych wypadkach)
 • Informacje biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, stan cywilny oraz informacje dotyczące rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Referencje zawodowe, wykształcenie i historia zatrudnienia, powiązania instytucjonalne i rządowe, raporty dotyczące przeszłości, oceny wydajności pracy oraz informacje dotyczące wykształcenia i historii zatrudnienia zawarte w życiorysie
 • Jeśli użytkownik jest stroną trzecią, z którą mamy lub rozważamy nawiązanie stosunku umownego, np. pracownikiem opieki zdrowotnej, gromadzimy ogólnodostępne informacje dotyczące praktyki użytkownika, takie jak informacje o licencji, historia dyscyplinarna, wcześniejsze spory sądowe i postępowania regulacyjne oraz inne informacje związane z zachowaniem należytej staranności
 • Informacje związane z płatnościami, których potrzebujemy, aby zapłacić za usługi i produkty, które osoby fizyczne mogą nam dostarczyć (takie jak numer identyfikacji podatkowej i informacje o koncie finansowym)
 • Od pracowników opieki zdrowotnej zbieramy informacje o programach i działaniach, w których uczestniczył użytkownik, naszych kontaktach z użytkownikiem oraz umowach, które użytkownik z nami zawarł
 • Dane uwierzytelniające dotyczące bezpieczeństwa i dostępu, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które mogą zostać utworzone w związku z zakładaniem konta na naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych
 • Zdjęcie, identyfikator użytkownika w mediach społecznościowych lub podpis cyfrowy lub elektroniczny
 • Jeśli użytkownik jest gościem w biurze Scholar Rock, zbieramy obrazy z telewizyjnego systemu dozorowego (CCTV)
 • Inne informacje, które użytkownik nam przekazuje (np. w e-mailach, podczas rozmów telefonicznych, za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych, lub w innej korespondencji)

Sposoby wykorzystywania przez nas danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lokalne, gromadzimy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • Komunikowanie się z użytkownikiem na temat oferowanych przez nas produktów i usług oraz odpowiadanie na prośby, zapytania, komentarze i sugestie
 • Analizowanie i ulepszanie naszej komunikacji i strategii (np. skuteczność e-maili lub naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych)
 • Prowadzenie, zabezpieczanie i ulepszanie naszej działalności (w tym zarówno obiektów fizycznych, jak i środowisk cyfrowych)
 • Rozwijanie i personalizacja działań związanych z zarządzaniem relacjami z klientami, w tym dostarczanie programów i materiałów, jak również ankiet i badań rynkowych
 • Zatrudnianie personelu, ułatwianie, prowadzenie i zarządzanie badaniami klinicznymi
 • Śledzenie i reagowanie na problemy związane z bezpieczeństwem i jakością produktów (w tym wycofywanie produktów z rynku)
 • Przestrzeganie obowiązków w zakresie monitoringu i zgłaszania (w tym dotyczących zdarzeń niepożądanych, reklamacji produktów, przejrzystości wydatków i bezpieczeństwa pacjentów)
 • Definiowanie i zarządzanie odpowiednimi działaniami związanymi z zaangażowaniem pacjentów i rekrutacją
 • Identyfikacja, interakcja i angażowanie się w kontakty z pracownikami opieki zdrowotnej, w tym z liderami opinii i ekspertami zewnętrznymi
 • Ułatwianie i ulepszanie naszych działań rekrutacyjnych (takich jak przetwarzanie wniosków o zatrudnienie, ocena kandydata do pracy, analiza trendów i monitorowanie statystyk rekrutacyjnych)

W niektórych sytuacjach możemy z użytkownikiem zawrzeć odrębną umowę lub nawiązać relację w odniesieniu do szczególnego rodzaju przetwarzania danych użytkownika, np. w przypadku udziału w specjalnym programie, działalności, wydarzeniu lub badaniu klinicznym. Sytuacje te będą regulowane przez szczegółowe warunki, informacje o ochronie prywatności lub formularze zgody, które zawierają dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, które w danym momencie gromadzimy.

Dane osobowe, które udostępniamy

Firma Scholar Rock będzie udostępniać dane osobowe użytkownika naszym dostawcom usług i stronom trzecim, z którymi zawrzemy umowę, w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności przekazywanym dokładnie w momencie gromadzenia informacji.

Rodzaje osób lub podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe, to:

 • Podmioty stowarzyszone i partnerzy badawczy firmy Scholar Rock
 • Usługodawcy, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, w tym:
  • Organizacje prowadzące badania kliniczne na zlecenie, które prowadzą badania kliniczne w naszym imieniu
  • Dostawcy usług dla klientów i wsparcia pacjentów (w tym w zakresie jakości produktów, zgłaszania zdarzeń niepożądanych itp.)
  • Dostawcy usług przechowywania i analizy danych oraz dostawcy technologii (w tym dostawcy usług wsparcia technologicznego, technologii marketingowych i reklamowych)
  • Organizacje zajmujące się planowaniem wydarzeń i podróży, które pomagają w realizacji programów Scholar Rock
 • Organy regulacyjne na całym świecie, zgodnie z wymogami prawa, w tym w związku z monitorowaniem, przeglądem i zatwierdzaniem naszych badań, produktów i usług oraz zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych
 • Pracownicy opieki zdrowotnej, badacze, naukowcy i organizacje ds. zdrowia publicznego

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, możemy przekazać dane osobowe użytkownika w ramach transakcji biznesowej przedsiębiorstwa, takiej jak fuzja, przejęcie, reorganizacja, joint venture lub sprzedaż naszych aktywów. Możemy również przekazać dane osobowe użytkownika podmiotowi będącemu następcą prawnym w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu przymusowego.

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, zastosowania się do cywilnych, kryminalnych lub regulacyjnych dochodzeń, śledztw, wezwań sądowych lub wezwań władz federalnych, stanowych lub lokalnych oraz ochrony przed oszustwami, nielegalną działalnością (np. identyfikacja i reagowanie na przypadki włamań lub niewłaściwego wykorzystania naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych) oraz dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Pliki cookie i inne automatyczne gromadzenie informacji

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji rejestru internetowego oraz informacji o zachowaniu odwiedzających. Kiedy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, możemy automatycznie zbierać od niego informacje za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Dodatkowe informacje na temat plików cookie znajdują się na stronie allaboutcookies.org.

Firma Scholar Rock może również gromadzić pewne informacje o korzystaniu z naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie („Informacje gromadzone automatycznie”). Dodatkowe informacje na temat plików cookie znajdują się w naszej Polityce plików cookie. My lub nasi dostawcy usług i partnerzy biznesowi możemy gromadzić Informacje automatycznie o aktywności online użytkownika w czasie i na naszych własnych witrynach internetowych oraz witrynach stron trzecich, gdy użytkownik korzysta z naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych, w tym w celu dostarczania treści reklamowych. W jurysdykcjach, w których Informacje gromadzone automatycznie są uważane za dane osobowe lub jeżeli łączymy Informacje gromadzone automatycznie z danymi osobowymi, będziemy traktować Informacje gromadzone automatycznie jako dane osobowe i przetwarzać takie informacje zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Informacje gromadzone automatycznie, które od czasu do czasu gromadzimy, obejmują:

 • Szczegóły dotyczące urządzeń, które są wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych (np. adres IP, typ systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej)
 • Daty i godziny odwiedzin naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz korzystania z nich
 • Szczegóły dotyczące interakcji użytkownika z wiadomościami e-mail, które możemy wysyłać, w tym łącza, które użytkownik kliknął oraz interakcje użytkownika z naszymi połączonymi witrynami
 • Informacje o sposobie korzystania z naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych (takie jak treści przeglądane na naszych witrynach internetowych i sposób poruszania się użytkowników po naszych stronach)
 • Adresy URL, które odsyłają odwiedzających do naszych witryn internetowych

Przeglądarki internetowe mogą oferować użytkownikom naszych witryn internetowych możliwość wyłączenia otrzymywania niektórych rodzajów plików cookie. Niemniej jednak jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje lub funkcjonalności naszych witryn internetowych mogą nie działać prawidłowo. Informacje na temat plików cookie oraz metod ich wyłączania znajdują się na stronie www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W niektórych przypadkach firma Scholar Rock ma uzasadniony interes, aby przetwarzać dane osobowe użytkownika, które gromadzimy, np. w celu prowadzenia, oceny i doskonalenia naszej działalności; w celu ułatwienia prowadzenia i zarządzania badaniami klinicznymi lub innymi programami wspierania i angażowania pacjentów; w celu promowania badań naukowych; w celu wspierania naszych działań w zakresie rekrutacji do badań klinicznych; w celu ułatwienia sprzedaży naszych aktywów, fuzji lub przejęcia; oraz w celu zapobiegania oszustwom. Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeżeli jest to konieczne dla ochrony przed przestępstwami, zapewnienia przestrzegania prawa krajowego oraz utrzymania bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników.

W innych przypadkach firma Scholar Rock przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów z naszymi partnerami biznesowymi, takimi jak pracownicy opieki zdrowotnej lub nasi partnerzy badawczy.

Może być również konieczne, aby firma Scholar Rock przetwarzała dane osobowe użytkownika w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed oszustwami, nielegalną działalnością oraz roszczeniami i innymi zobowiązaniami, co obejmuje egzekwowanie warunków, które regulują świadczone przez nas usługi.

Przetwarzanie przez firmę Scholar Rock danych dotyczących zdrowia użytkownika i innych powiązanych informacji może być konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, a także ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia lub dla celów badań naukowych lub historycznych, np. w odniesieniu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych i bezpieczeństwa produktów.

Firma Scholar Rock może również przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne, takie jak ustawy i rozporządzenia, które upoważniają firmę Scholar Rock do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu przeprowadzenia badań klinicznych.

Jeżeli firma Scholar Rock opiera się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, będziemy dążyć do uzyskania zgody użytkownika w momencie gromadzenia danych osobowych użytkownika. Informacje o tym, jak wycofać zgodę, znajdują się w części „Prawa dostępu do danych osobowych” niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone, w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. W krajach, do których przekazujemy dane osobowe użytkownika, mogą nie obowiązywać te same przepisy dotyczące ochrony danych, co w kraju, w którym pierwotnie użytkownik podał te informacje. Kiedy przekazujemy dane osobowe za granicę, bierzemy pod uwagę różne wymogi, które mogą mieć zastosowanie do takiego przekazywania, ale w każdym przypadku przekazujemy dane osobowe użytkownika tylko do miejsca przeznaczenia i w sposób, który zapewnia, że dane osobowe użytkownika pozostają chronione w takim samym lub równoważnym stopniu jak w kraju pochodzenia, co obejmuje zawieranie umów, które zobowiązują odbiorcę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem obowiązującym w kraju pochodzenia (np. standardowe klauzule umowne opublikowane przez Komisję UE).

Działamy na terenie Stanów Zjednoczonych. Nasze serwery i biura znajdują się w Stanach Zjednoczonych, dlatego też dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

Prawa dostępu do danych osobowych

Użytkownik ma prawo do skorzystania z następujących praw w odniesieniu do danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat. Proszę pamiętać, że jeżeli skorzystanie przez użytkownika z tych praw ograniczy naszą zdolność do przetwarzania danych osobowych użytkownika, możemy nie być w stanie dostarczać użytkownikowi naszych produktów lub usług, lub w inny sposób współpracować z użytkownikiem w przyszłości.

Będziemy weryfikować tożsamość każdej osoby składającej wniosek dotyczący danych osobowych, aby zapewnić, że dostarczamy informacje wyłącznie osobom, do których dane osobowe się odnoszą, i że tylko te osoby lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą korzystać z praw w odniesieniu do tych danych osobowych. W przypadku, gdy nie będziemy mogli w pełni lub w ogóle spełnić prośby użytkownika, poinformujemy o przyczynach.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Scholar Rock, może wycofać tę zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w czasie gromadzenia danych lub kontaktując się z nami, korzystając z danych w punkcie Kontakt poniżej. W niektórych przypadkach wycofanie zgody przez użytkownika może oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczać mu produktów lub usług lub w inny sposób nawiązać kontaktu z użytkownikiem.

Prawo dostępu do danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać od firmy Scholar Rock kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Obejmuje to prawo do żądania od nas ujawnienia: kategorii danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika; kategorii źródeł, z których dane osobowe są gromadzone; biznesowego lub handlowego celu zbierania danych osobowych użytkownika; kategorii stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika; oraz poszczególnych elementów danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika.

Prawo do poprawienia

Użytkownik ma prawo zażądać od firmy Scholar Rock poprawienia błędów w jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas o uzupełnienie danych osobowych, które zdaniem użytkownika są niekompletne.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do usunięcia

Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli dane osobowe użytkownika z naszych rejestrów.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, aby firma Scholar Rock przekazała jego dane osobowe, które zebraliśmy, do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami.

Zakaz dyskryminacji

Użytkownik ma prawo nie być dyskryminowanym przez firmę Scholar Rock z powodu korzystania przez niego z dowolnego z powyższych praw.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego lub organu nadzorczego ds. ochrony danych w jego jurysdykcji.

Uwaga dotycząca „sprzedaży”: firma Scholar Rock nie „sprzedaje” danych osobowych w rozumieniu tego terminu zgodnie z obowiązującym prawem ochrony prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, można wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@scholarrock.com.

Przy składaniu prośby o skorzystanie z dowolnego z tych praw prosimy użytkownika o opisanie relacji z nami oraz wniosku i podanie wystarczającej ilości szczegółów, tak abyśmy mogli właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na wniosek. Przed rozpatrzeniem wniosku użytkownika będziemy musieli zweryfikować tożsamość użytkownika, co może wymagać od nas zażądania od użytkownika dodatkowych danych osobowych.

Osoby niepełnoletnie

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych. Jeżeli dowiemy się, że za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych zebraliśmy dane osobowe bezpośrednio od dziecka poniżej 13. roku życia, usuniemy te informacje.

Jak chronimy dane osobowe

Firma Scholar Rock bezpiecznie przechowuje dane użytkownika oraz utrzymuje uzasadnione i odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne procedury bezpieczeństwa oraz praktyki mające na celu ochronę przechowywanych przez nas danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że stosowane przez nas środki zapewnią bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika przechowywane w formie umożliwiającej jego identyfikację będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane są przetwarzane.

Łącza do witryn internetowych i treści osób trzecich

Dla wygody użytkownika i informacji możemy zamieszczać łącza do witryn internetowych i innych treści osób trzecich, które nie są własnością, ani nie są obsługiwane przez firmę Scholar Rock. Witryny internetowe i treści osób trzecich, do których zamieszczamy łącza, mogą mieć odrębne oświadczenia lub polityki dotyczące ochrony prywatności. Nasza polityka ochrony prywatności dotyczy wyłącznie naszych witryn internetowych i aplikacji, a firma Scholar Rock nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności podmiotów, których nie jest właścicielem lub których nie kontroluje, ani za zgodność z prawem treści osób trzecich. W przypadku kliknięcia łącza do innej witryny internetowej należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności związaną z tą witryną.

Aktualizacje naszej polityki ochrony prywatności

Firma Scholar Rock regularnie kontroluje swoją politykę ochrony prywatności i umieszcza wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Gdy będziemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, powiadomimy użytkownika o zmianach, które zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi zostaną uznane za istotne, poprzez dostarczenie powiadomienia zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Możemy również powiadomić użytkownika o zmianach w oświadczeniu o ochronie prywatności w inny sposób, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych podanych przez użytkownika danych kontaktowych.

Kontakt

Można się z nami kontaktować w przypadku pytań, komentarzy lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, a także w celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw dotyczących przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. Podczas składania wniosku lub skargi prosimy o podanie wystarczających danych (w tym dotyczących relacji użytkownika z nami) oraz wszelkich istotnych dokumentów. Dane kontaktowe do naszego globalnego Biura ds. Prywatności:

Scholar Rock
Attn: Privacy Office
301 Binney Street, 3rd Floor
Cambridge, MA 02142
privacy@scholarrock.com