Warunki użytkowania

Data ostatniej aktualizacji: 26 lutego 2019 r.

Informacje i materiały w witrynie internetowej firmy Scholar Rock (scholarrock.com, „Witryna”) są udostępniane użytkownikowi przez firmę Scholar Rock, Inc. i Scholar Rock Holding Corporation („Scholar Rock”, „my”, „nam”, „nasz”), z zastrzeżeniem poniższych Warunków użytkowania (zmienianych od czasu do czasu, „Warunki użytkowania”). Możemy w każdej chwili zmienić lub zmodyfikować niektóre części niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli to zrobimy, zamieścimy zmiany na tej stronie i podamy w górnej części tej strony datę ostatniej aktualizacji niniejszych warunków. Korzystanie przez użytkownika z Witryny oznacza akceptację Warunków użytkowania.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. NINIEJSZE WARUNKI REGULUJĄ KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Dostęp i korzystanie z Witryny

Opis Witryny: Niniejsza Witryna dostarcza użytkownikowi informacji o naszej firmie, naszych inicjatywach badawczych i produktach w fazie rozwoju. Niniejsza witryna internetowa nie ma na celu udzielania porad medycznych, ani diagnozowania czy leczenia jakichkolwiek chorób.

Modyfikacje Witryny: Firma Scholar Rock zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania, czasowego lub stałego, udostępniania Witryny (lub dowolnej jej części) z powiadomieniem lub bez. Użytkownik zgadza się, że firma Scholar Rock nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub przerwanie działania Witryny.

Ogólne praktyki dotyczące użytkowania i przechowywania: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Scholar Rock może ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że firma Scholar Rock nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub brak możliwości przechowywania jakichkolwiek danych lub innych treści utrzymywanych lub przesyłanych przez Witrynę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Scholar Rock zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania treści. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Scholar Rock zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych praktyk i ograniczeń w dowolnym czasie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez.

Komunikacja elektroniczna: Jeśli użytkownik poda nam swoje dane kontaktowe, wyraża zgodę na komunikowanie się z nami drogą elektroniczną, w tym poprzez e-mail. Użytkownik zgadza się, że komunikacja elektroniczna, w tym zgody i upoważnienia, których może udzielać, spełnia wszelkie prawne wymagania dotyczące formy pisemnej.

Wyłączenie odpowiedzialności za porady medyczne. Wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem Witryny służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie mają na celu, ani nie są sugerowane jako substytut profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki lub leczenia. Firma Scholar Rock nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem, a informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zachęcamy użytkownika do potwierdzenia wszelkich informacji uzyskanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem z innymi źródłami oraz do skonsultowania wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia lub leczenia z lekarzem. NIGDY NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ PROFESJONALNEJ PORADY LEKARSKIEJ ANI ZWLEKAĆ Z PODJĘCIEM LECZENIA Z POWODU INFORMACJI PODANYCH W WITRYNIE LUB UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Witryna zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości na temat działalności firmy Scholar Rock. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ stwierdzenia te opierają się na szeregu oszacowań i założeń oraz podlegają znacznemu ryzyku i niepewności, z których wiele jest poza kontrolą firmy Scholar Rock. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane poprzez słowa takie jak „może”, „będzie”, „powinien”, „mógłby”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „wierzyć”, ”szacować”, „przepowiadać”, „potencjalny”, „prognozować”, „kontynuować” lub zaprzeczenia tych terminów lub inne słowa lub terminy o podobnym znaczeniu. Możemy również składać oświadczenia dotyczące przyszłości w innych raportach, w prezentacjach, w materiałach dostarczanych akcjonariuszom oraz w komunikatach prasowych.

Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych przedstawionych w jakichkolwiek oświadczeniach dotyczących przyszłości i mogą na nie niekorzystnie wpływać między innymi kwestie wymienione w części „Czynniki ryzyka” w naszym rocznym raporcie w formularzu 10-K, kwartalnych raportach w formularzu 10-Q i innych naszych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Te raporty są dostępne na stronie www.sec.gov lub po kontakcie z naszym działem relacji inwestorskich pod adresem ir@scholarrock.com.

Ponadto wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości reprezentują nasze poglądy wyłącznie na dzień dzisiejszy i nie należy ich traktować jako reprezentujących nasze poglądy na dowolną późniejszą datę. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości.

Warunki użytkowania

Postępowanie użytkownika: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które przesyła do nas pocztą elektroniczną lub w inny sposób, co obejmuje bez ograniczeń wnioski, pisma, dane, dokumenty, teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości lub inne materiały („Treści”).  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Witryny do:

  • przesyłania wiadomości e-mail lub przesyłania treści, które (i) naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności dowolnej strony; (ii) względem których użytkownik nie ma prawa do ich przesyłania na podstawie przepisów prawa lub stosunków umownych czy powierniczych; (iii) zawierają wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych; (iv) stanowią lub stwarzają zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa dowolnej osoby; (v) stanowią niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamę, materiały promocyjne, działalność handlową i/lub sprzedaż, są „wiadomościami śmieciowymi”, „spamem”, „łańcuszkami”, „piramidami finansowymi”, „konkursami”, „loteriami” lub stanowią dowolną inną formę nagabywania; (vi) są niezgodne z prawem, szkodliwe, zagrażające, obraźliwe, nękające, krzywdzące, nadmiernie brutalne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób, nienawistne pod względem rasowym, etnicznym lub w inny sposób niewłaściwe; lub (vii) według wyłącznej oceny firmy Scholar Rock są niewłaściwe lub ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Witryny lub narażają firmę Scholar Rock lub jej użytkowników na dowolne szkody lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju;
  • zakłócania lub przerywania pracy Witryny, serwerów lub sieci połączonych z Witryną, lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Witryną; lub
  • naruszenia dowolnego obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, lub dowolnych przepisów mających moc prawną;
  • podszywania się pod dowolną osobę lub podmiot lub fałszywego podawania lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  • żądania od kogokolwiek danych osobowych;
  • zbierania lub gromadzenia adresów e-mail lub innych danych kontaktowych innych użytkowników Witryny za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innych niechcianych komunikatów;
  • wspierania lub promowania jakiejkolwiek działalności lub przedsięwzięcia przestępczego lub dostarczania informacji instruktażowych na temat nielegalnej działalności; lub
  • uzyskiwania lub podejmowania prób uzyskania dostępu lub uzyskiwania w inny sposób jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem Witryny.

Brak zastosowania komercyjnego: Witryna jest przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku użytkownika i o ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszym dokumencie lub w Witrynie, użytkownik zgadza się nie wyświetlać, dystrybuować, licencjonować, wykonywać, publikować, reprodukować, powielać, kopiować, tworzyć prac pochodnych, modyfikować, sprzedawać, odsprzedawać, wykorzystywać, przekazywać lub przesyłać w celach komercyjnych dowolnej części Witryny, korzystania z niej lub dostępu do niej.

Prawa własności intelektualnej

Treści witryny, oprogramowanie i znaki towarowe: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Witryna może zawierać treści lub funkcje („Treści Witryny”), które są chronione prawem autorskim, patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową lub innymi prawami własności i przepisami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez firmę Scholar Rock, użytkownik nie może modyfikować, kopiować, kadrować, pobierać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, rozprowadzać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę lub jej zawartość, w całości lub w części. W związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny użytkownik nie będzie angażować się ani stosować żadnych metod wyszukiwania danych, robotów, metod pobierania ani podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych. Jeżeli firma Scholar Rock zablokuje użytkownikowi dostęp do Witryny (w tym poprzez zablokowanie adresu IP użytkownika), użytkownik zobowiązuje się nie stosować żadnych środków w celu obejścia takiego zablokowania (np. poprzez maskowanie adresu IP użytkownika lub użycie adresu IP proxy). Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub jej treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez firmę Scholar Rock.

Nazwa i logo Scholar Rock są znakami towarowymi i znakami Witryny Scholar Rock (łącznie „Znaki Towarowe Scholar Rock”). Inne nazwy i loga firm, produktów i Witryny używane i wyświetlane za pośrednictwem Witryny mogą być znakami towarowymi lub znakami Witryny ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą popierać lub być powiązani z firmą Scholar Rock. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny nie może być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, zaniechanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego ze Znaków Towarowych Scholar Rock wyświetlanych w Witrynie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Wszelka renoma firmy powstała w wyniku wykorzystania Znaków Towarowych Scholar Rock przyniesie nam wyłączną korzyść.

Materiały stron trzecich: W żadnym wypadku firma Scholar Rock nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści lub materiały stron trzecich (w tym użytkowników), co między innymi obejmuje błędy lub pominięcia w treściach, a także za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z takich treści.  Użytkownik zgadza się, że musi ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakichkolwiek treści, w tym z poleganiem na dokładności, kompletności lub przydatności takich treści.

Witryny internetowe stron trzecich

Witryna może udostępniać lub strony trzecie mogą udostępniać łącza lub inny dostęp do innych witryn i zasobów w Internecie. Firma Scholar Rock nie ma kontroli nad takimi witrynami i zasobami, ponadto firma Scholar Rock nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera takich witryn i zasobów.  Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Scholar Rock nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, wydarzeniach, towarach lub Witrynach internetowych dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub zasobów.

Wyłączenie gwarancji

KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”. FIRMA SCHOLAR ROCK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, JAK I USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW.

FIRMA SCHOLAR ROCK NIE GWARANTUJE, ŻE (I) WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (II) WITRYNA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZBŁĘDNIE, (III) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, LUB (IV) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, WITRYN, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SCHOLAR ROCK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE SZKODY LUB SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, CO MIĘDZY INNYMI OBEJMUJE SZKODY ZA UTRATĘ RENOMY, MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA, DANYCH LUB INNE NIEMATERIALNE STRATY (NAWET JEŚLI FIRMA SCHOLAR ROCK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ZANIEDBANIE, ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z: (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY; (II) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I WITRYNY WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB WITRYNY ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH LUB WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W WITRYNIE; (III) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI UŻYTKOWNIKA LUB DANYCH; (IV) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH W WITRYNIE; LUB (V) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ODPOWIEDNIEJ JURYSDYKCJI.

Rozstrzyganie sporów przez wiążący arbitraż:

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TEN PUNKT, PONIEWAŻ DOTYCZY ON PRAW UŻYTKOWNIKA.

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez względu na jakiekolwiek zasady kolizji prawa.

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego w języku angielskim w Bostonie, Massachusetts, USA zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Strony ponoszą w równym stopniu koszty arbitrażu (z wyjątkiem tego, że strona wygrywająca ma prawo do zasądzenia uzasadnionych kosztów obsługi prawnej poniesionych w związku z arbitrażem, w wysokości określonej przez arbitra). Wszystkie decyzje arbitra są ostateczne i wiążące dla obu stron oraz wykonalne w każdym sądzie właściwej jurysdykcji. Niezależnie od tego, wniosek o sądowe przyjęcie orzeczenia lub zarządzenie wykonania można złożyć w dowolnym sądzie. Niezależnie od powyższego, firma Scholar Rock ma prawo ubiegać się o nakaz sądowy, zabezpieczenie lub inne sprawiedliwe środki prawne w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Massachusetts lub w dowolnym innym sądzie o właściwej jurysdykcji.

Jeżeli dowolna część niniejszych warunków jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, część ta zostanie uznana za rozdzielną i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Firma Scholar Rock może, według własnego uznania i bez powiadomienia, w każdej chwili zmienić te warunki poprzez aktualizację niniejszego wpisu.

Rozwiązanie umowy

Użytkownik zgadza się, że firma Scholar Rock, według własnego uznania, może zawiesić lub zakończyć użytkowanie przez użytkownika Witryny z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu braku użytkowania lub jeśli firma Scholar Rock uzna, że użytkownik naruszył lub postępował niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie podejrzenia o oszustwa, nadużycia lub działania niezgodne z prawem, które mogą stanowić podstawę do zakończenia korzystania przez użytkownika z Witryny, mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania. Firma Scholar Rock może również według własnego uznania i w dowolnym czasie zaprzestać udostępniania Witryny lub dowolnej jej części, z uprzedzeniem lub bez. Użytkownik wyraża zgodę na to, że każde wypowiedzenie dostępu użytkownika do Witryny na podstawie dowolnego z postanowień niniejszych Warunków użytkowania może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Scholar Rock nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za zakończenie dostępu użytkownika do Witryny.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Scholar Rock i regulują korzystanie z Witryny przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Scholar Rock w odniesieniu do Witryny. Użytkownik może również podlegać dodatkowym zasadom i warunkom, które mogą mieć zastosowanie, gdy użytkownik korzysta z Witryny partnerskiej lub Witryny osoby trzeciej, treści osoby trzeciej lub oprogramowania osoby trzeciej. Niniejsze Warunki użytkowania będą podlegać prawu stanu Massachusetts bez względu na jego przepisy kolizyjne. W odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń niepodlegających arbitrażowi, jak określono powyżej, użytkownik i firma Scholar Rock zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w Bostonie, Massachusetts. Zaniechanie przez firmę Scholar Rock wykonania lub egzekwowania dowolnego prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostają w pełnej mocy. Użytkownik zgadza się, że bez względu na jakiekolwiek ustawy lub prawa stanowiące inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny lub niniejszych Warunków użytkowania muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub zostaną na zawsze przedawnione.

Pytania? Wątpliwości? Sugestie?

Wszelkie naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny należy zgłaszać na adres info@scholarrock.com.